COSTITUCIÓ

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ATLETES DE LLEIDA

 

ACTA DE CONSTITUCIÓ I APROVACIÓ D’ESTATUTS

En Lleida, a les 19 hores del dia 11 de desembre de 2000, i degudament convocada a aquest efecte, es reuneixen els següents Srs. :

NOM

01

BONVENTURA BALDOMÀ RIUS

02

JOSEP MARIA ROURE MOR

03

JORDI JOAN AMORÓS ORTÍN

04

JOSEP MARIA FARRÉ MANUEL

05

JOAQUIM NOGUÉS ALECH

06

XAVIER TORREBADELLA FLIX

07

DANIEL MONCAYO BIOSCA

08

PERE NÚÑEZ FERNÁNDEZ

09

MIQUEL SANCHIZ GARCIA

10

JOSEP MARIA ROYAN GIMÉNEZ

11

JAUME SUAU CASTRO

12

FELIX SACRISTAN MUÑOZ

13

ANTONIO CÁNOVAS RIBAS

14

LUIS GARCIA SERNA

Els esmentats senyors amb plena capacitat d’obrar que recíprocament es reconeixen, es constitueixen en Assemblea General Constituent, presidida pel Sr. Bonaventura Baldomà Rius, i actuant com a secretari en Josep Maria Farré Manuel.

Els senyors assistents convenen en funda i constituir una entitat esportiva sense ànim de lucre, la qual cosa duen a terme en aquest moment, mitjançant la present, i s’acorda que aquesta ostenti la denominació d’Associació Esportiva Atletes de Lleida.

Tindrà com a objecte el foment i la pràctica de l’atletisme com a lleure i el domicili fiscal serà a Bell-lloc d’Urgell, carrer Ramon Llull, nº 11 C.P. 25220.

La seva durada serà il·limitada, no obstant, l’Assemblea General de l’entitat pot manifestar expressament voluntat o acord en contra.

En aquest acte, els socis fundadors firmen i aproven els estatuts de l’Associació Esportiva Atletes de Lleida.

Els socis fundadors signe en prova de conformitat tot el que fins ara s’ha exposat, per la qual cosa queda constituïda l’Associació Esportiva Atletes de Lleida.